Fundacja  

Administracja  

Szanowni Pa?stwo!

Choroby nowotworowe sta?y si? w ci?gu minionego stulecia najwi?ksz? plag? spo?ecze?stw krajów rozwini?tych. Ich epidemia niepokoj?co przypomina znane nam z historii epidemie chorób zaka?nych - zagra?aj?ce ludziom bez wzgl?du na status spo?eczny, pozycj? czy maj?tek. Podobnie jak one, nowotwory z?o?liwe zbieraj? ?niwo w?ród przedstawicieli wszystkich warstw spo?ecznych i do niedawna nie istnia?y sposoby ucieczki, uchronienia si? przed wyrokiem, który nios?. W drugiej po?owie XX wieku medycyna zacz??a odnosi? pierwsze znacz?ce sukcesy w walce z chorobami nowotworowymi. W miar? up?ywu lat, kosztem wielkich wysi?ków, uda?o si? doprowadzi? do stanu obecnego – gdy potrafimy skutecznie walczy? z wi?kszo?ci? nowotworów.

Widzimy dzi? w naszym kraju rozpaczliwy dysonans mi?dzy potrzebami, a mo?liwo?ciami w zakresie walki z nowotworami. Z jednej strony, szybko rosn? wska?niki zachorowa? na najcz?stsze choroby nowotworowe, a z drugiej – mo?liwo?ci nowoczesnego leczenia zdaj? si? by? na wyci?gni?cie r?ki. Niestety, warunki funkcjonowania polskiej onkologii wci?? s? zbyt niedoskona?e, by zapewni? chorym warunki leczenia zbli?one do standardów unijnych.

Onkologia jest najdro?sz? ze wszystkich dziedzin medycyny. W naszym spo?ecze?stwie istniej? olbrzymie pok?ady szczerej ofiarno?ci – niemal ka?dy z nas gotów jest wesprze? wspólne dzie?o. W Polsce istnieje wiele organizacji charytatywnych i fundacji, w kr?gu zainteresowania których znajduje si? wspomaganie dzie?a walki z rakiem. Ka?dego z nas jednak cieszy mo?liwo?? wspierania inicjatyw lokalnych, w najbli?szym otoczeniu – w?asnym mie?cie, gminie czy powiecie.

Fundacja Rozwoju Onkologii powsta?a, aby umo?liwi? m?dre i skuteczne wspieranie pracy ?ódzkich onkologów i pomoc pacjentom leczonym w ?ódzkim lecznictwie onkologicznym. Nie porywamy si? na wielkie, epickie przedsi?wzi?cia – chcemy stopniowo ale nieustannie podnosi? poziom warunków hospitalizacji w naszych klinikach i pracy poradni onkologicznych – dla dobra nas wszystkich

prezes Fundacji Rozwoju Onkologii
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski

Projekt graficzny:
Tomasz Nowicki

Realizacja :
Web Design Office

© 2009 FRO