Fundacja  

Administracja  

Osi?gni?cia

Klinika jest placówk? specjalizuj?c? si? w chirurgii onkologicznej. Mie?ci si? w Regionalnym O?rodku Onkologicznym, w budynku z prze?omu lat sze??dziesi?tych i siedemdziesi?tych, którego katastrofalny stan techniczny zagra?a? konieczno?ci? ograniczenia przyjmowania chorych i wymaga? natychmiastowej interwencji.

W pa?dzierniku 2002 roku w chwili obj?cia stanowiska kierownika kliniki i przej?cia oddzia?u przez prof. Jeziorskiego klinika wyglada?a tak jak po lewej stronie na poni?szych zdj?ciach.
Dwa tygodnie pó?niej oddzia? zosta? zamkni?ty przez San Epid z powodu brudu. Zosta? przedstawiony program naprawczy. Decyzja San Epidu zosta?a warunkowo zawieszona.
Jedynymi, którzy zaofiarowali swoj? pomoc s? cz?onkowie klubu Rotary ?ód? Trójka oraz dzielni pracownicy oddzia?u, którzy mimo trudnych warunków ?ycia zrozumieli i zaakceptowali ide?, maj?c nadziej? na spe?nienie swoich marze?:

aby pracowa? w warunkach nie uw?aczaj?cych godno?ci cz?owieka

Podj?to decyzj?:

Zak?adamy Fundacj? Rozwoju O­nkologiii zbieramy pieni?dze na remont. Stan oddzia?u po wielu miesi?cach wyt??onej pracy przedstawiono porównawczo na zdj?ciach po prawej stronie.

Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
Wczoraj
Dzi?
Korytarz
Korytarz
Pod?oga
?azienka ogólna
Umywalnia w sali chorych
Toaleta
Kuchenka oddzia?owa
Sala wyk?adowa
Sala opatrunkowa
Sala opatrunkowa
Sala pooperacyjna
Sala chorych
Kuchenka oddzia?owa
Dy?urka piel?gniarska
Punkt piel?gniarski w korytarzu kliniki


Wyposa?enie sal chorych (?ó?ka, materace, szafki przy?ó?kowe, wieszaki do kroplówek, parawany teleskopowe). Remont budynku, wymiana instalacji i stolarki to dopiero po?owa sukcesu – tak?e dotychczasowe wyposa?enie nie spe?nia?o standardów wspó?czesnej kliniki chirurgicznej. Nasi pacjenci cierpieli nie tylko z powodu choroby, ale i fatalnych warunków hospitalizacji. Fundacja wyposa?y?a wyremontowany oddzia? w kompletny, nowoczesny sprz?t codziennego u?ytku – sprawny, wygodny i spe?niaj?cy aktualne normy i wymagania.

?ó?ko ze sterowaniem elektrycznym
Wyposa?enie sal chorych
Parawany teleskopowe
Szafka przy?ó?kowa


Zakup sprz?tu medycznego: lamp bakteriobójczych, pomp infuzyjnych, osprz?tu do diatermii, generatora elektrochirurgicznego LigaSure™. Chlebem powszednim kliniki chirurgicznej jest dzia?alno?? zabiegowa. Bez nowoczesnego specjalistycznego sprz?tu medycznego nie byliby?my w stanie zapewni? naszym pacjentom nowoczesnej – bezpiecznej, skutecznej i wydajnej terapii onkologicznej. Nie mogliby?my wprowadza? nowych, doskonalszych technik operacyjnych.

Pompa do karmienia dojelitowego
Generator elektrochirurgiczny LigaSure™
Monitor kardiologiczny
Strzykawka automatyczna


Projekt graficzny:
Tomasz Nowicki

Realizacja :
Web Design Office

© 2009 FRO