Fundacja  

Administracja  

Cele i zasady dzia?ania Fundacji

Wy??cznym celem dzia?alno?ci Fundacji jest prowadzenie dzia?alno?ci spo?ecznie u?ytecznej, le??cej w sferze zada? publicznych – w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególno?ci dzia?alno?ci maj?cej na celu:

  1. Obj?cie chorych odpowiedni? opiek?, zw?aszcza przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii o­nkologicznej.
  2. Rozpowszechnianie nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii o­nkologicznej.
  3. Pomoc przy wdra?aniu nowoczesnych metod leczenia pacjentów.
  4. Wspieranie bada? naukowych w zakresie chirurgii o­nkologicznej i dziedzin pokrewnych.
  5. Uzyskiwanie ?rodków na opracowanie, rozwój i wdro?enie nowych metod leczenia chorych, unowocze?nienie wyposa?enia i modernizacja siedziby oddzia?u Szpitala im. M. Kopernika w ?odzi – Kliniki Chirurgii o­nkologicznej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
  6. Prowadzanie prac o?wiatowych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Finansowanie form aktywno?ci naukowo-szkoleniowej ?rodowiska medycznego, w szczególno?ci pracowników oddzia?u Szpitala im. M. Kopernika w ?odzi Kliniki Chirurgii o­nkologicznej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
  2. Modernizacj? sprz?tu i urz?dze? medycznych oddzia?u Szpitala im. M. Kopernika w ?odzi Kliniki Chirurgii o­nkologicznej Uniwersytetu Medycznego w ?odzi.
  3. Zakup sprz?tu i urz?dze? medycznych najnowszej generacji.
  4. Inicjowanie i wspieranie wspó?pracy w zakresie obj?tym dzia?aniem Fundacji z innymi organizacjami spo?ecznymi, krajowymi i zagranicznymi.

 

 

Projekt graficzny:
Tomasz Nowicki

Realizacja :
Web Design Office

© 2009 FRO